فلوم با مولد موج آب قابل برنامه ریزی
 
اين دستگاه براي توليد موج آب با ارتفاع و طول موج هاي مشخص در کانال آب آماده شده به اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد. با اتصال صفحه با اندازه هاي متناسب با ظرفيت اکچويتور دستگاه و حرکت پيستوني يا زاويه اي آن در داخل کانال آب با دامنه و سرعتهاي معين شده، موج آب با ارتفاع و طول موج مورد نظر توليد مي شود. نرم افزار سيستم کنترل در دو مدل مي تواند عمل نمايد در نوع اول (دستگاه WMM) فايل اکسل دو ستوني که ستون اول آن مقدار حرکت و ستون دوم آن سرعت حرکت متناظر مي باشد توسط اپراتور به عنوان ورودي به نرم افزار داده مي شود و سيستم تا پايان اين ليست موجهاي معين شده را پشت سر هم توليد مي نمايد. در نوع دوم (دستگاه DWMM) علاوه بر قابليت اول امکان اندازه گيري و دخيل نمودن فيدبک ارتفاع موج در هر نقطه (موج برگشتي) يا نيروي موج در محاسبات مقدار و سرعت حرکت بعدي يک سيستم ديناميکي بوجود آورد که براي انجام کارهاي پژوهشي نو در سطح بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.