پتنت دستگاه سرو اکچویتور الکترومکانیکی خطی          گواهینامه CE برای اکچویتورها و محورهای خطی            تقدیر نامه پارک فناوری برای تولید سرواکچویتور    
   مجوز فنی و مهندسی از وزارت صنایع              عضو حقوقی انجمن مهندسان کنترل       تاییده و تقدیر نامه برای تولید سرواکچویتور
         مجوز تولید دستگاه های تست                       پتنت دستگاه  XRD                      پتنت دستگاه تست سایش پیشرفته
         پتنت سیستم آنالیز صوت گیربکس                    تاییده و تقدیر نامه برای تولید تست سایش          تاییده و تقدیر نامه برای تولید بارگذاری دینامیکی     
       مجوز واحد فناوری از پارک فناوری پردیس                تاییده و تقدیر نامه برای تولید مولد موج آب          تقدیر نامه پارک فناوری برای تولید بارگذاری دینامیکی